Stefnur

Persónuverndarstefna

Skólar ehf vinnur með persónugreinanleg gögn um einstaklinga og vistar í skjalageymslum og upplýsingakerfum sínum.

Skólinn leggur ríka áherslu á að tryggja, með margvíslegum hætti, trúnað, áreiðanleika og örugga og ábyrga meðferð upplýsinga.

 

Hvaða gögn

Um er að ræða gögn um nemendur, aðstandendur og starfsfólk. Persónuleg gögn er varða nemendur og aðstandendur eru meðal annars:

 • Nafn, kennitala, heimilisfang, símanúmer og netfang
 • Myndir
 • Beiðnir um og niðurstöður greininga sem og heilsufarsupplýsingar
 • Viðveruskráningar

Persónuleg gögn er varða starfsfólk eru meðal annars:

 • Nafn, kennitala, heimilisfang, símanúmer og netfang
 • Myndir
 • Heilsufarsupplýsingar
 • Sakavottorð
 • Viðveruskráningar
 • Tölvupóstar
 • Ráðningar- og launasamningar, launaútreikningur

 

Heimildir

Skólinn vistar og vinnur eingöngu með þau gögn sem nauðsynleg eru og heimilt er að vinna með samkvæmt lögum, samningum við aðila eða upplýstu samþykkti einstaklinga og annarra þeirra sem að verkefnum koma.

 

Hvaða notkun

Gögn og upplýsingar sem skólinn geymir í upplýsingakerfum sínum, eru einungis notuð til að skólinn geti sinnt hlutverki sínu á sem bestan máta.   Skólinn mun aldrei dreifa persónuupplýsingum til annarra aðila án heimildar.

 

Geymsla gagna - Varnir

Skólar ehf setur sér starfsreglur um geymslu gagnanna til að koma í veg fyrir eða lágmarka skaða af völdum misnotkunar eða gáleysis.

Öll gögn og vinnslur eru varin þannig að einungis þeir sem heimildir hafa til að vinna með gögnin, sjá þau og/eða breyta, geti framkvæmt slíkar aðgerðir, aðrir geta ekki skoðað gögnin.

 

Afritun

Öll gögn hjá skólanum eru afrituð til að tryggja að þau séu ætíð til staðar.

 

Réttleiki

Skólinn leitast ætíð við að tryggja réttleika gagna sinna. Komi í ljós að upplýsingar séu rangt skráðar, eru þær uppfærðar.

 

Réttur einstaklinga til upplýsinga um vinnslu og aðgangs að eigin persónuupplýsingum

Skólinn veitir öllum einstaklingum sem eftir því óska, aðgang að upplýsingum um þau persónugögn sem hann vistar og/eða vinnur með um einstaklinginn.

Skipaður hefur verið persónuverndarfulltrúi, Edda Tryggvadóttir, edda@skolar.is, sem m.a. tekur við beiðnum einstaklinga og setur þær í farveg þannig að unnt sé að svara einstaklingum innan ásættanlegs frests.Upplýsingaöryggisstefna fyrir Skólar ehf

Skólar ehf hagnýtir upplýsingatækni og upplýsingakerfi við varðveislu gagna og miðlun þeirra á sem hagkvæmastan hátt. Upplýsingakerfi skólans innihalda persónugreinanlegar upplýsingar sem ekki má nota í öðrum tilgangi en vegna starfsemi Skóla ehf. Trúverðugleiki og hagsmunir aðila, sem tengjast málum er upplýsingarnar varða, gætu skaðast ef upplýsingarnar eru ónákvæmar, komast í rangar hendur eða eru ekki aðgengilegar þegar þeirra er þörf.

Afleiðingar þess að fyllsta öryggis sé ekki gætt gætu m.a. orðið eftirfarandi:

 • Persónugreinanleg gögn s.s. upplýsingar um nemendur, geta komist í hendur óviðkomandi aðila
 • Nauðsynleg gögn um nemendur, nemendaferil, einkunnir o.fl. geta glatast
 • Upplýsingar um starfssfólk geta komist í hendur óviðkomandi aðila
 • Upplýsingar um foreldra og/eða forráðamenn geta komist í hendur óviðkomandi aðila

Skólar ehf leggur áherslu á mikilvægi meðferðar upplýsinga og upplýsingakerfa, þ.e.a.s. upplýsingaöryggi í heild sinni. Í allri starfsemi sinni hefur Skólar ehf því sett sér stefnu og skilgreint formlegt verklag vegna vinnu starfsmanna og þjónustuaðila við gögn og kerfi fyrirtækisins.

Öryggisstefnan nær til umgengni og vistunar allra gagna sem eru í vörslu hjá skólanum sem og samstarfs- og þjónustuaðila, hvort sem þær eru á rafrænu formi, prentuðu eða í mæltu máli. Þannig einsetur Skólar ehf sér að verja upplýsingar gegn innri og ytri ógn hvort sem þær eru vísvitandi eða óviljandi.

Markmið með útfærslu og innleiðingu öryggiskerfis Skóla ehf er að tryggja, ef skaði verður, áframhaldandi rekstur og lágmarka tjón með því að koma í veg fyrir eða lágmarka áhrif af atvikum sem geta truflað rekstur og þjónustu.

Stjórnendur sjá til þess að öryggisstefna Skóla ehf sé endurskoðuð reglulega með formlegum hætti. Við þá endurskoðun er sú hætta sem steðjað getur að þeim upplýsingakerfum sem eru í notkun og innihalda persónuupplýsingar, sem og öðrum kerfum er tengjast þeim, endurmetin. Í kjölfar slíks endurmats og endurskoðunar er öryggisstefnan uppfærð og samþykkt formlega, auk þess sem stefnan og hugsanlegar breytingar á henni eru kynnt starfsfólki og samstarfsaðilum. Því er öryggisstefna Skólar ehf byggð upp með tilliti til trúnaðar og réttleika og tiltækileika gagna.

Trúnaður:

Skólar ehf mun útfæra öryggiskerfi sín á þann veg að sem minnstar líkur séu á að því að utanaðkomandi aðilar fái aðgang að upplýsingum í heimildarleysi, þ.e. tryggja á sem bestan máta að einungis þeir aðilar sem til þess hafa heimild, hafi aðgang að upplýsingum.

Réttleiki gagna:

Skólar ehf vill tryggja að upplýsingar sem skráðar eru hjá fyrirtækinu og skólum þess á hverjum tíma, séu réttar og nákvæmlega skráðar. Að ónákvæmar, villandi, rangar eða úreltar upplýsingar séu leiðréttar, þeim eytt eða við þær aukið þegar slíkt uppgötvast og haldið verði uppi reglubundnu eftirliti í þeim tilgangi.

Aðgengi gagna:

Skólar ehf vill tryggja að upplýsingar sem skráðar eru í upplýsingakerfum fyrirtækisins séu aðgengilegar, þeim sem hafa heimild til notkunar á kerfunum, þegar þeirra er þörf. Jafnframt að kerfi og gögn sem kunna að eyðileggjast sé hægt að endurheimta með hjálp neyðaráætlunar og afrita sem geymd eru á öruggum stað. Til að uppfylla trúnað, réttleika og tiltækileika gagna tryggir fyrirtækið að aðgangsheimildum notenda sé stýrt á formlegan og rekjanlegan hátt m.a. til að komast hjá sviksemi.

Skólar ehf hefur skilgreint almenna öryggisþætti sem skýra ábyrgð aðila, markmið og tilgang stefnunnar sem og umfang hennar. Að auki hefur fyrirtækið skilgreint öryggisreglur og sértæka öryggisþætti er lýsa nánar þeim öryggiskröfum sem fyrirtækið hyggst mæta í öllum rekstri sínum. Þær sértæku öryggiskröfur ná m.a. til neðangreindra þátta:

 • Neyðarstjórnun og öryggisfrávik
 • Staðlar, lög og reglugerðir
 • Hugbúnaður
 • Skipulagning og samþykki kerfa
 • Útvistun
 • Trúnaðarheit
 • Meðferð búnaðar
 • Aðgangsöryggi
 • Gagnaöryggi – leynd og réttleiki gagna
 • Vernd gegn spillihugbúnaði

 

 • Neyðaráætlanir
 • Rekstraröryggi
 • Viðbrögð við öryggisfrávikum
 • Verklagsreglur
 • Fræðsla
 • Snjallsímar og spjaldtölvur
 • Förgun búnaðar og miðla
 • Handbók um öryggismál
 • Endurskoðun, áhættumat og innra eftirlit

 

Öryggisstefna verður endurskoðuð reglulega með formlegum hætti. Endurmeta skal þá hættu sem steðjað getur að þeim upplýsingakerfum sem eru í notkun hjá fyrirtækinu og innihalda persónuupplýsingar, sem og öðrum kerfum og gagnasöfnum sem tengjast þeim. Í kjölfar slíks endurmats og endurskoðunar skal uppfæra öryggisstefnu þessa og samþykkja formlega, auk þess sem stefnan og breytingar sem á henni kunna að vera gerðar, sé kynnt starfsfólki og samstarfsaðilum.

Lög og reglur

Öryggisstefna þessi tekur mið af lögum og reglugerðum um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga (sjá lög nr. 90/2018) og af öryggisstaðlinum ÍST 27001:2016. Öryggisstefnan er í fullu samræmi við reglur Persónuverndar nr. 299/2001 um öryggi persónuupplýsinga.

Starfsmenn sem hafa aðgang að upplýsingum, sem og þeir samstarfsaðilar skólans sem koma að rekstri upplýsingakerfa skólans, skulu hafa aðgang að og þekkja til öryggisstefnu þessarar, ferla, reglna og handbókar um öryggi gagna sem snertir vinnu þeirra.

Um meðferð og viðbrögð við brotum á reglum þessum er vísað til laga sem og verk- og kjarasamninga.

Undir öryggisstefnu rita stjórn og framkvæmdastjóri skólans.

 

Jafnréttisstefna


Jafnréttisstefna Skóla ehf. er gerð í samræmi við ákvæði laga um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla, Aðalnámskrá leikskóla,  Barnasáttmálann og Stjórnarskrá Íslands. Hún á við um nemendur, foreldra og starfsfólk skólanna til að tryggja að jafnrétti nái til allra í leikskólasam-félaginu. Allir aðilar skuli njóta jafns réttar án tillits til kyns, kynþáttar, trúarbragða, uppruna, holdafars, fötlunar og kynhneigðar. Lögð er áhersla á góðan skólabrag og vinnustaðamenningu þar sem komið er fram við alla af virðingu á jákvæðan og uppbyggilegan hátt og lagst gegn hvers konar einelti og mismunun.

Hér getur þú sótt jafnréttisstefnu Skóla ehf.